Có 1 kết quả:

lái ér bù wǎng fēi lǐ yě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to reciprocate is against etiquette (classical)
(2) to respond in kind