Có 1 kết quả:

lái ér bù wǎng fēi lǐ yě ㄌㄞˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄨㄤˇ ㄈㄟ ㄌㄧˇ ㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to reciprocate is against etiquette (classical)
(2) to respond in kind