Có 1 kết quả:

lái xí

1/1

lái xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to invade
(2) (of a storm etc) to strike
(3) to hit

Một số bài thơ có sử dụng