Có 1 kết quả:

lái hóng qù yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the goose comes, the swallow goes (idiom); fig. always on the move