Có 1 kết quả:

lì zhèng

1/1

lì zhèng

giản thể

Từ điển phổ thông

dẫn chứng

Từ điển Trung-Anh

(1) example
(2) case in point