Có 1 kết quả:

zhū lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pygmy blue flycatcher (Muscicapella hodgsoni)