Có 1 kết quả:

gōng rè

1/1

gōng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat supply