Có 1 kết quả:

gòng wù ㄍㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

gòng wù ㄍㄨㄥˋ ㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

offering