Có 1 kết quả:

gòng wù

1/1

gòng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

offering