Có 1 kết quả:

gòng zhuàng ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

written confession