Có 1 kết quả:

gòng zhuàng

1/1

gòng zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

written confession