Có 1 kết quả:

gòng zhí

1/1

gòng zhí

giản thể

Từ điển phổ thông

giữ chức, nắm chức

Từ điển Trung-Anh

to hold an office or post