Có 1 kết quả:

gòng rèn ㄍㄨㄥˋ ㄖㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to confess
(2) confession