Có 1 kết quả:

gòng rèn

1/1

gòng rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confess
(2) confession