Có 1 kết quả:

gōng xiāo shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) distribution business
(2) supplier