Có 1 kết quả:

yī cóng

1/1

yī cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to comply with
(2) to obey