Có 1 kết quả:

yī jiù

1/1

yī jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as before
(2) still