Có 1 kết quả:

yī rán rú gù

1/1

yī rán rú gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) back to where we were (idiom); absolutely no improvement
(2) Things haven't changed at all.