Có 1 kết quả:

yī rán gù wǒ

1/1

yī rán gù wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be one's old self (idiom)
(2) to be unchanged
(3) (derog.) to be stuck in one's ways