Có 1 kết quả:

yī zhào

1/1

yī zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according to
(2) in light of

Một số bài thơ có sử dụng