Có 1 kết quả:

yī lài

1/1

yī lài

phồn thể

Từ điển phổ thông

phụ thuộc vào, tuỳ vào

Từ điển Trung-Anh

(1) to depend on
(2) to be dependent on