Có 1 kết quả:

zhēn bàn

1/1

zhēn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to investigate (a crime) and prosecute