Có 1 kết quả:

zhēn tàn

1/1

zhēn tàn

giản thể

Từ điển phổ thông

trinh thám

Từ điển Trung-Anh

(1) detective
(2) to do detective work