Có 1 kết quả:

cè liàn

1/1

cè liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

side chain (used in classifying amino acids)