Có 1 kết quả:

qiáo bāo

1/1

qiáo bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

countryman living abroad