Có 1 kết quả:

wǔ mà

1/1

wǔ mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scold
(2) abuse