Có 1 kết quả:

hóu jué

1/1

hóu jué

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hầu tước, tước hầu

Từ điển Trung-Anh

marquis

Một số bài thơ có sử dụng