Có 1 kết quả:

qīn rù zhě

1/1

qīn rù zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intruder
(2) invader