Có 1 kết quả:

qīn zhàn ㄑㄧㄣ ㄓㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invade and occupy (territory)