Có 1 kết quả:

qīn yè

1/1

qīn yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) nightfall
(2) night

Một số bài thơ có sử dụng