Có 1 kết quả:

qīn rǎo

1/1

qīn rǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

quấy phá, xâm phạm

Từ điển Trung-Anh

to invade and harass