Có 1 kết quả:

qīn lüè

1/1

qīn lüè

phồn thể

Từ điển phổ thông

xâm lược

Một số bài thơ có sử dụng