Có 1 kết quả:

qīn quán

1/1

qīn quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infringe the rights of
(2) to violate
(3) infringement