Có 1 kết quả:

qīn lüè zhě

1/1

qīn lüè zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aggressors
(2) invaders