Có 1 kết quả:

qīn lüè jūn

1/1

qīn lüè jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

invading army