Có 1 kết quả:

qīn Huá

1/1

qīn Huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to invade China (referring to 19th century imperialist powers and Japan)

Một số bài thơ có sử dụng