Có 1 kết quả:

qīn shí

1/1

qīn shí

giản thể

Từ điển phổ thông

xâm thực, ăn mòn

Từ điển Trung-Anh

(1) to erode
(2) to corrode