Có 1 kết quả:

qīn xí

1/1

qīn xí

giản thể

Từ điển phổ thông

tấn công xâm lược

Từ điển Trung-Anh

(1) to invade
(2) to assail
(3) onslaught