Có 1 kết quả:

biàn yú ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to
(2) convenient for