Có 1 kết quả:

biàn yú

1/1

biàn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to
(2) convenient for