Có 1 kết quả:

biàn rén

1/1

biàn rén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người được giao làm các việc vặt

Từ điển Trung-Anh

sb who happens to be on hand for an errand