Có 3 kết quả:

biàn yípián yípián yi

1/3

pián yi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cheap
(2) inexpensive
(3) small advantages
(4) to let sb off lightly

Một số bài thơ có sử dụng