Có 1 kết quả:

biàn yí xíng shì

1/1

biàn yí xíng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) act at one's discretion
(2) act as one sees fit