Có 1 kết quả:

biàn mào

1/1

biàn mào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mũ lưỡi chai

Từ điển Trung-Anh

cap