Có 2 kết quả:

bián yúbiàn yú

1/2

bián yú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dễ dàng, thuận tiện

biàn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to
(2) convenient for