Có 1 kết quả:

biàn bù zǒu

1/1

biàn bù zǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) march at ease
(2) route step