Có 1 kết quả:

biàn niào

1/1

biàn niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to urinate or defecate
(2) urine and feces

Một số bài thơ có sử dụng