Có 1 kết quả:

biàn chē

1/1

biàn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hitchhike