Có 1 kết quả:

biàn chē lǚ xíng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

hitch-hiker