Có 1 kết quả:

biàn nàn

1/1

biàn nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retort with challenging questions
(2) debate

Một số bài thơ có sử dụng