Có 1 kết quả:

cù qiú

1/1

cù qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to urge