Có 1 kết quả:

cù xiá

1/1

cù xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) teasing
(2) mischievous