Có 1 kết quả:

É dǐ pǔ sī

1/1

É dǐ pǔ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother