Có 1 kết quả:

é ér

1/1

é ér

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) very soon
(2) before long